Du vil have efterløn som selvstændig

Er du selvstændig, kan du indbetale til efterlønsordningen. Når du vil på efterløn, skal du som regel ophøre med din virksomhed.

Hvis du vil drive selvstændig virksomhed eller videreføre din virksomhed, når du går på efterløn, skal vi godkende drift af virksomheden, inden du gå på efterløn. Derfor anbefaler vi dig altid at kontakte os, hvis du overvejer at starte eller videreføre selvstændig virksomhed.

Du kan først overgå til efterløn, når du har fået en tilladelse. Det er ikke muligt at få en tilladelse med tilbagevirkende kraft. Vi anbefaler, at du søger om tilladelse 6 måneder før, du ønsker at gå på efterløn.

Lærernes a-kasse kan tillade drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvis:  

  • den samlede arbejdstid i virksomheden højst udgør 400 timer pr. kalenderår, og
  • virksomhedens indtægt ikke overstiger 83.887 (2021). kr. pr. regnskabsår. Ved indtægt mener vi nettoomsætningen fratrukket vareforbruget (dækningsbidrag 1).

Din revisor skal attestere, at dækningsbidraget ikke overstiger det tilladte både ved ansøgningen og hvert år derefter. 

I det år, hvor du overgår til efterløn, nedsættes antallet af tilladte arbejdstimer forholdsvis.

Sker overgangen i 2. kvartal, må du i resten af året kun have 300 timer. Sker overgangen i 4. kvartal, må arbejdet højst udgøre 100 timer.

Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, skal du oplyse det totale timeforbrug i virksomheden på efterlønskortet. På baggrund af det oplyste timetal nedsættes efterlønnen time for time.

Bliver det konstateret, at du har overskredet det tilladte timetal/beløbsgrænsen, stopper udbetalingen af efterløn. Vi kan tidligst udbetale efterløn til dig igen fra d. 1. januar i det følgende år.

Overskuddet i virksomheden kan du bruge til at optjene evt. skattefri præmie.

Enkeltstående arbejdsopgaver

På samme måde som ved drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse kan a-kassen give tilladelse til, at du i efterlønsperioden løser enkeltstående arbejdsopgaver, der har karakter af selvstændig virksomhed.

Tilladelse gives dog kun så længe, at opgaven ikke strækker sig ud over 6 mdr., og der maksimalt bruges 400 arbejdstimer på opgaven.

Du søger om tilladelse til fortsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed ved at udfylde og indsende de to blanketter, der er i boksen til højre.

Men har du reelt selvstændig virksomhed?

Fra 1. oktober 2018 er der sket store ændringer i, hvad vi forstår ved selvstændig virksomhed i dagpenge- og efterlønsreglerne.

Er din virksomhed i stedet fritidsbeskæftigelse?

Du skal overveje, om din virksomhed i stedet skal defineres som en fritidsbeskæftigelse. Det kan den blive, hvis omsætningen er under 50.000 kr. henover 12 måneder, og derfor ikke behøver cvr- og momstilmelde dig. Har du allerede et cvr-nummer, skal du afmelde det.

Du skal huske at gøre a-kassen opmærksom på, hvis du gerne vil have fritidsbeskæftigelse. De timer du bruger, modregnes i efterlønnen. Du kan ikke bruge evt. overskud til at optjene skattefri evt. præmie

Måske har du formueforvaltning

Du kan i begrænsede tilfælde have din virksomhed som formueforvaltning, dvs. en virksomhed med udlejning af fast ejendom, handel med egne værdipapirer, passivt ejerskab, eller bortforpagtning, og du i den forbindelse har meget begrænset arbejde i virksomheden. Med meget begrænset menes arbejde i højst 5 timer om måneden. 

Du skal ikke have tilladelse fra os, og timerne modregnes ikke i efterlønnen. Du kan ikke bruge overskuddet til at optjene evt. skattefri præmie.