Du vil kende reglerne om dagpenge

Du kan modtage dagpenge fra din første dag som ledig. For at modtage dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og leve op til de krav, der er.

Som lønmodtager kan du få dagpenge, hvis du

 • er meldt ledig på jobnet.dk
 • har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
 • har haft en indkomst på mindst 233.376  kr. (2019), mens du har været medlem af en a-kasse, det såkaldte indkomstkrav.
 • lever op til kravene om rådighed og jobsøgning.
 • Du opfylder opholdskravet. Dvs. at du inden for de seneste 12 år skal have haft bopæl i Danmark eller et af de nævnte lande mindst 7 år. I 2019 er kravet dog 5 år af de sidste 12 og i 2020 6 år af de sidste 12. Opholdskravet er altså fuldt indfaset i 2021.

Du kan opfylde indkomstkravet ved ustøttet lønarbejde eller overskud af selvstændig virksomhed. Du kan max medregne 19.448  kr. pr måned (2019) til indkomstkravet, uanset om din månedlige indkomst er højere.

Der gælder særlige regler for nyuddannede og studiemedlemmer.

Hvis du ikke har fået søgt om dagpenge endnu, kan du finde en guide til, hvordan du gør det under punktet Du er lige blevet ledig.

Krav til ledige

Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du skal være aktivt jobsøgende og møde op til samtaler hos os i a-kassen og på jobcenteret. 

Du skal også huske at udfylde jobloggen med alle dine jobsøgningsaktiviteter på www.jobnet.dk, og så skal du være klar til at takke ja til fuldtidsarbejde, hvis du får tilbuddet.

Du skal stå til rådighed og være aktiv jobsøgende

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder, at du kan sige ja til at starte nyt job i morgen. Det betyder også, at arbejdsgivere kan komme i kontakt med dig, at du er aktivt jobsøgende, og at du møder op til dine aftaler. Mere præcist betyder det at stå til rådighed at:

 • Du er tilmeldt som ledig på Jobcentret
 • Du har et godkendt CV på Jobnet senest 2 uger efter første ledighedsdag og holder det ajourført med bl.a. de fag og klassetrin, som du kan undervise i, så a-kassen kan videreformidle eventuelle vikariater til dig
 • Du tjekker dine jobforslag på Jobnet mindst hver 7. dag
 • Du kan overtage arbejde med dags varsel
 • Du opholder dig og har bopæl i Danmark
 • Du husker at udfylde blanketten "Før mødet med a-kassen" 
 • Du altid deltager i de møder og samtaler Jobcentret og a-kassen indkalder dig til
 • Du deltager i de aktiviteter og tilbud, som du har aftalt med Jobcentret
 • Du husker at tjekke din post under Min a-kasseside: Kommunikation med a-kassen

Hvis du ikke opfylder de krav, kan der være tvivl om, hvorvidt du står til rådighed for arbejde, og det kan have betydning for din ret til dagpenge. Desuden skal du huske at fortælle os og jobcentret, hvis du:

 • ikke har børnepasning
 • deltager i en uddannelse
 • flytter midlertidigt eller varigt
 • tager til udlandet
 • holder ferie

Du skal også fortælle os, hvis du:

 • siger nej tak til et job, som a-kassen, jobcentret eller anden aktør har formidlet til dig
 • afslutter et ansættelsesforhold
 • får begrænsninger i din erhvervsevne.

Dagpengene tælles i timer

Fra din første dag som ledig har du har ret til at få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Vi udbetaler dagpenge i timer, så to år svarer til 3.848 timer. 

Vi udbetaler dagpenge for 160,33 timer pr. måned. Vi trækker timer fra, hvis du:   

 • har holdt ferie,
 • har været sygemeldt med sygedagpenge fra kommunen
 • har været på barsel
 • har arbejdet
 • ikke har været tilmeldt ledig på jobnet.dk
 • ikke har haft ret til dagpenge.

Vi kan kun udbetale dagpenge til dig, hvis du mindst har 14,8 timer med dagpenge i en måned. 

Sådan udregner vi din sats

Vi udregner din sats på baggrund af din indkomst i 12 måneder. Vi finder de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder med den højeste indkomst. Vi tager gennemsnittet af af den indkomst i de 12 måneder og trækker Arbejdsmarkedsbidraget på 8 % kaldes fra. det kaldes for en dagløn. Du får maks 90 % af daglønnen i dagpenge. Du kan dog aldrig få udbetalt mere end den højeste dagpengesats. Du skal være opmærksom på, at der ikke er en mindstesats. Har du haft en meget begrænset indtægt, så kan du derfor risikere at få en tilsvarende lav dagpengesats. Se aktuelle satser

Vi udregner din sats,  når du får ret til en ny dagpengeperiode. Vi udregner også en sats, hvis du skifter fra fuldtidsforsikring til deltidsforsikring eller omvendt.

Er du nyuddannet, kan du få genberegnet din sats, når der er gået 6 måneder fra den dag, du fik ret til dagpenge, og der er indberettet mindst 3 måneders indkomst, efter du har afsluttet din uddannelse. Du skal også have ophørt et arbejde efter, du har afsluttet din uddannelse.

Vi sammenligner dit ydelseskort med oplysninger fra SKAT

Når du har udfyldt dit ydelseskort, kigger vi på oplysningerne og sammenligner dem med de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet til SKAT. Hvis oplysninger ikke stemmer overens, kan vi blive nødttil at regulere udbetalingen af dagpenge. Hvis det er tilfældet, skriver vi til dig.

Når du arbejder, undgår du karensdag

Der er en karensdag, for hver 4. måned du er ledig. Det betyder, at der er en dag, hvor du ikke får dagpenge. Du undgår dagen med karens, hvis du arbejder mere end 148 timer inden for en periode på 4 måneder.

Du finder din dagpengetæller på www.jobnet.dk.

Karantæne hvis du selv siger op

Hvis du selv siger dit job op, eller hvis du selv bærer en væsentlig del af skylden for, at du bliver sagt op, kan du først få dagpenge efter 111 timers karantæne. Det betyder, at du i 3 uger ikke får dagpenge. 

Karantænen er effektiv. Det betyder, at den kun kan afvikles, når du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk og har ret til dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du melder dig ledig på jobnet.dk dagen efter, dit opsigelsesvarsel er udløbet. 
Derudover betragtes karantænen som afviklet, når du har arbejdet mere end 185 timer efter karantænen er trådt i kraft. Er karantænen endnu ikke afviklet efter 3 måneder, bortfalder den.

Bliver du selvforskyldt ledig 2 gange indenfor 12 måneder, falder din ret til dagpenge bort. Du får retten tilbage igen, når du har arbejdet i mindst 300 timer indenfor en periode på 3 måneder efter det tidspunkt, hvor du har fået karantæne.

Kortere dagpengeperioden

Hvis du, inden for en periode på 8 år, sammenlagt har modtaget dagpenge i 4 år, bliver din periode med dagpenge afkortet med 1 måned. Vi skriver til dig, hvis det er noget, der kommer til at ramme dig.