Du arbejder på deltid

Arbejder du højst 145,53 timer om måneden, kan du søge om supplerende dagpenge.

Deltidsarbejde kan blive din indgang til arbejdsmarkedet, da du får foden indenfor. Samtidig med dit deltidsarbejde, kan du i de fleste tilfælde få supplerende dagpenge.

Er du deltidsforsikret, gælder der andre regler for at modtage supplerende dagpenge. Kontakt os så vi kan vejlede dig, hvis du er deltidsfordikret. 

Mens du modtager supplerende dagpenge, skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk og leve op til de samme krav om rådighed og jobsøgning, som når du er fuldtidsledig. 

Vi supplerer din indkomst op til 160,33 timer

Når du arbejder deltid, kan du supplere din indkomst med supplerende dagpenge. Hver måned udfylder du dit ydelseskort, hvor du oplyser, om du har haft arbejde, og hvor mange timer du har arbejdet.

Vi udbetaler supplerende dagpenge op til 160,33 timer om måneden. Arbejder du fx 70 timer i en måned, supplerer vi op med dagpenge for 90,33 timer.

Arbejder du mere end 145,53 timer om måneden, kan vi i den måned ikke udbetale supplerende dagpenge. 

Du skal søge om at få supplerende dagpenge og have en frigørelsesattest

Du skal sende en en frigørelsesattest til os, når du skal have supplerende dagpenge og du har et opsigelsesvarsel. Med en frigørelsesattest kan du nemlig opsige dit deltidsarbejde, hvis du bliver tilbudt et andet arbejde med flere timer. Vi skal modtage frigørelsesattesten inden for de første 5 uger af din ansættelse. Havde du allerede deltidsjobbet, da du blev ledig, tæller de 5 uger fra den dag, du fik ret til dagpenge. Modtager vi frigørelsesattesten for sent, kan du først modtage supplerende dagpenge fra den dag, vi modtager den. Er du i tvivl om, om du har et opsigelsesvarsel, kan du sende din ansættelseskontrakt til os.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil underskrive en frigørelsesattest

Hvis din arbejdsgiver ikke vil skrive under på en frigørelsesattest, kan sige dit arbejde op uden at få karantæne fra dagpengene. Kontakt os altid for nærmere vejledning, før du opsiger dit arbejde.

Arbejde bliver modregnet i dine dagpenge

Vi modregner dit arbejde i dine dagpenge. Du skal hver måned oplyse til os, hvor meget arbejde du har haft. Det gør du på dit ydelseskort, som du udfylder i vores selvbetjening.

I måneden efter du har udfyldt dit ydelseskort, sammenholder vi dine oplysninger på ydelseskortet med de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet til SKAT. Hvis der er forskel i oplysningerne om arbejdstimer, vil du få et brev fra os, og vi skal regulere udbetalingen af dagpenge. Det kan betyde, at du nogle gange får penge tilnage fra os og andre gange, at du skal betale penge tilbage.

Kontrollabelt arbejde

Indberetter din arbejdsgiver både din løn og dine timer til SKAT, kalder vi dit arbejde kontrollabelt. I det tilfælde modregner vi dine timer 1:1 og forholder os ikke til, hvad du får i løn. Har din arbejdsgiver fx indberettet, at du har arbejdet 50 i en given måned, vil du få dagpenge for 110,33 timer, så det samlede antal timer bliver 160,33. Er du deltidsforsikret, vil du få udbetalt 80 timer, det samlede antal bliver 130 timer. 

Ukontrollabelt arbejde

Nogle arbejdsgivere indberetter ikke, hvor mange timer du arbejder, men kun hvad du får i løn før skat (bruttoløn), og så ser vi arbejdstiden som ukontrollabel. Det gælder også, hvis du ikke får løn for et bestemt antal arbejdstimer, men i stedet fx bliver betalt pr. opgave, du løser.

Er dit arbejde ukontrollabelt, tager vi udgangspunkt i din bruttoløn for at beregne, hvor mange timers supplerende dagpenge vi skal udbetale til dig.

Hvis du arbejder på fast nedsat tid eller i fast skema

Er du ansat med en fast ansættelsesgrad, fx 30/37 og derfor får løn for det samme antal timer hver måned, vil timerne automatisk stå på ydelseskortet.

Vi spreder timerne ligeligt ud over alle hverdage i måneden. På den måde sørger vi for, at du får trukket det korrekte antal timer hver måned i forhold til, hvad din arbejdsgiver indberetter til SKAT. Derfor ser ydelseskortet anderledes ud, end du måske har forventet.

Får du ekstra løn for overarbejde i en måned, skal du selv skrive de ekstra timer på ydelseskortet.

Hvis du ikke arbejder på fast nedsat tid eller i fast skema

Så skal du på ydelseskortet oplyse det antal timer, du har haft i måneden.

Hvis du har job som underviser, skal du sikre dig med din arbejdsgiver, hvad du præcis får løn for, fx forberedelse, møder o. lignende. De lønnede opgaver skal du også oplyse om.

Du har ret til supplerende dagpenge i 30 uger

Har du fået et job på nedsat tid, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Det samme gælder, hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

For at modtage supplerende dagpenge gælder de samme regler, som hvis du er ledig. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal kunne tage et arbejde på op til 37 timer om ugen med 1 dags varsel, være tilmeldt Jobcentret og møde op til de samtaler, a-kassen indkalder dig til.

Du kan højest få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Alle uger, hvor du har lønarbejde, tæller med som en uge med supplerende dagpenge.

Ved selvstændig virksomhed bruger du alle uger, hvor du har virksomheden, uanset om du har arbejdet i den eller ikke.

I forbrug af de 30 uger indgår altså uger, hvor der er konkret er lønarbejde og uger, hvor du har din selvstændige virksomhed.

Vi skal minimum kunne udbetale 14,8 timer til dig for en hel måned. Arbejder du mere end 145,53 timer om måneden, vil du ikke få dagpenge den måned. 

Du kan genoptjene ret til supplerende dagpenge, når du har mindst 6 måneder med mere end 146 løntimer i hver måned indenfor en sammenhængende periode på 12 måneder. Du kan også forlænge din ret til supplerende dagpenge. Du forlænger retten med 4 uger, hvis du i en måned har haft mere end 146 løntimer.

Ansat med opsigelsesvarsel

Er du ansat med et opsigelsesvarsel, skal du sende en frigørelsesattest til Lærernes a-kasse. Frigørelsesattesten sikrer, at du kan opsige dit arbejde fra den ene dag til den anden. Og den er en forudsætning for at modtage supplerende dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge fra ansættelsesforholdets start, hvis vi har modtaget din frigørelsesattest senest 5 uger efter det tidspunkt. Modtager vi din frigørelsesattest senere, kan du tidligst få supplerende dagpenge fra den dag, hvor vi modtager attesten.

Ansat uden opsigelsesvarsel

Har du ikke et opsigelsesvarsel og er sikker på, at du kan sige op fra den ene dag til den anden, behøver vi ikke en frigørelsesattest fra dig. Det er derimod vigtigt, at du husker at skrive dine arbejdstimer på dit dagpengekort og hurtigst muligt sender os en kopi af din ansættelseskontrakt. Har du ikke en ansættelseskontrakt, har vi brug for nogle oplysninger om dit ansættelsesforhold. Dem giver du os ved at udfylde skemaet om ansættelsesforhold. Får du senere en ansættelseskontrakt, skal du sende den til os.

Er du deltidsforsikret, bør du kontakte os telefonisk for nærmere vejledning. 

Når din ret til supplerende dagpenge udløber

Når din ret til supplerende dagpenge udløber, skal du tage stilling til, om du vil fortsætte eller opsige ansættelsesforholdet. Beholder du dit deltidsarbejde, kan du ikke længere modtage dagpenge fra os. Vælger du derimod at sige dit deltidsarbejde op, kan du fortsætte på dagpenge, uden at vi pålægger dig en karantæne for selvforskyldt ledighed. Du kan dog først få dagpenge fra den dag, ansættelsen slutter.

Ret til en ny 30-ugers-periode med supplerende dagpenge

Du optjener en ny ret til supplerende dagpenge, når du inden for en sammenhængende periode på 12 måneder har haft i alt 6 måneders ustøttet lønarbejde med mere end 146 timer om måneden. Opgørelsen af de 6 måneder sker løbende.

Du kan bruge lønarbejde med både A-indkomst og B-indkomst. Der skal være betalt arbejdsmarkedsbidrag. Du kan også bruge overskud ved selvstændig virksomhed på mindst 238.512 kr. (2020 ), hvis det pågældende år ikke har modtaget dagpenge

Du skal have G-dage fra din arbejdsgiver

Når du stopper på et arbejde, skal din arbejdsgiver betale for dine første dage som ledig. Det kaldes G-dage (dagpengegodtgørelse).

Hvis du arbejder i en turnusordning eller på fast nedsat tid, skal din arbejdsgiver ikke udbetale dig G-dage, før ansættelsesforholdet ophører helt. Hvis du omvendt ikke har en fast arbejdstid, fx fordi du er vikar eller løst ansat, så anses du for ledig hver gang, din arbejdsdag slutter. Din arbejdsgiver skal i den situation løbende udbetale G-dage på ledige dage. En arbejdsgiver kan højst betale 16 G-dage på et kalenderår.

Forlængelse af retten til supplerende dagpenge

Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge med op til 12 uger. Forlængelsen bliver opgjort, når du har fået supplerende dagpenge i 30 uger. Hvis du i de seneste 12 måneder inden opgørelsen har haft en måned med mere end 146 timers ustøttet lønarbejde, kan retten til supplerende dagpenge forlænges med 4 uger. To måneder med mere end 146 timers lønarbejde giver mulighed for 8 ugers forlængelse, og tre måneder giver ret til 12 ugers forlængelse.

Du kan bruge lønarbejde med både A-indkomst og B-indkomst. Der skal være betalt arbejdsmarkedsbidrag

Du kan også forlænge med måneder, hvor du har drevet selvstændig virksomhed, men ikke fået dagpenge

Du beder om forlængelse på dit dagpengekort.