Persondatapolitik

Lærernes a-kasse indsamler og behandler oplysninger om dig. Det gør vi, for at vi kan udbetale ydelser til dig, yde dig den bedst mulige service og give dig en god brugeroplevelse på www.laka.dk.

Oplysningerne bruges derudover til at udarbejde analyser og statistikker for bredt at kunne varetage dine interesser bedst muligt.

Retsgrundlaget for, at vi må indhente, bruge og i visse tilfælde videregive oplysninger om dig er arbejdsløshedslovgivningen. Vi er også omfattet af EU’s persondataforordning. Forordningen giver dig dels nogle rettigheder, dels rummer den regler om, hvordan vi skal passe på de data, vi får.

Hvad indhenter og videregiver vi af oplysninger om dig?

Langt de fleste oplysninger har du selv givet i forbindelse med, at du blev medlem af Lærernes a-kasse, eller når du har søgt om en ydelse fra Lærernes a-kasse. Det gælder fx oplysninger om navn, bopæl, cpr.nr. og uddannelse, men også andre oplysninger som vi skal kende for at kunne udbetale korrekte ydelser mv. Det er oplysninger om lønindtægt og løntimer, men kan fx også være oplysninger om helbred eller om årsagen til en afskedigelse.

Vi indhenter også oplysninger fra andre efter lov om arbejdsløshedsforsikring. Fx får vi oplysninger om dine lønindtægter og løntimer fra Skats indkomstregister. Det kan også være nødvendigt at få flere oplysninger fra en arbejdsgiver om dine ansættelsesforhold. Vi har også pligt til efter arbejdsløshedsforsikringsloven at videregive oplysninger, fx om hvorvidt du modtager eller har modtaget en ydelse. Det er først og fremmest til jobcentre og andre a-kasser. I meget sjældne tilfælde skal du give samtykke til, at vi indhenter eller videregiver oplysninger om dig. Læs mere om det i afsnittet Samtykke.

Opbevaring og sikring af data

Lærernes a-kasse stiller store krav til sikkerheden af vores IT-systemer. Og vores sikkerhed er meget høj. Når Lærernes a-kasse benytter eksterne systemer/leverandører til databehandlingen, har vi altid indgået databehandleraftaler for at sikre den nødvendige beskyttelse af data.

Sikkerheden for vores IT og digitale kommunikation gennemgås hvert år ved en ekstern revision,

Alle medarbejdere i Lærernes a-kasse er endvidere undervist i sikker og fortrolig omgang med persondata i den daglige administration.

Indsigt i og flytning af data

Du har ret til at se alle oplysninger i din sag. Det samme har de personer, du evt. har valgt at lade repræsentere dig. Hvis du beder om aktindsigt, bekræfter vi din anmodning inden for 7 arbejdsdage. Vi sender dig en kopi af data hurtigst muligt, dog senest en måned efter vores modtagelse af dit ønske om indsigt.

Hvis du ønsker overflytning til en anden a-kasse, sender vi dine data til din nye a-kasse, således at du beholder din anciennitet og ret til ydelser.

Sletning af data

Lærernes a-kasse har pligt til at opbevare udbetalings- og persondata i en længere årrække - også efter eventuelt ophør af medlemskab eller pensionering. Du kan til enhver tid bede om at få dine persondata slettet, men vores pligt til at opbevare data betyder, at vi kun i sjældne tilfælde kan imødekomme anmodningen. Som følge af vores lovgivningsmæssige pligt til at opbevare udbetalings- og persondata, vil data tidligst blive slettet 8 år efter det enkelte medlemskabs ophør, pensionstidspunkt eller dødsfald. Hvis du har indbetalt til efterlønsordningen vil oplysningerne dog tidligst blive slettet 8 år efter pensionstidspunktet.

Hvordan vi behandler dine sager

Lærernes a-kasse har pligt til at følge nogle regler for sagsbehandling, som svarer til reglerne i forvaltningsloven. Det gælder både i de almindelige sager, og i de sager, hvor der rejses tvivl om din ret til ydelser. Tvivlen kan opstå på grund af oplysninger, du selv giver til os, eller som vi modtager fra fx dit jobcenter, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, SKAT m.v. Du har også nogle særlige rettigheder.

•Partshøring - det betyder, at vi skal bede dig om kommentarer, hvis vi fx får oplysninger, som du ikke kender til. 

•Du har ret til at kommentere din sag - du kan bede om, at vi udsætter en afgørelse, fordi du gerne vil komme med kommentarer til noget. Vi vil som udgangspunkt efterkomme din anmodning.

•Du har ret til at lade dig repræsentere - du kan vælge at få bistand fra andre, mens sagen verserer, eller lade andre føre sagen for dig (medmindre du er nødt til at medvirke). I de tilfælde skal du normalt skrive en fuldmagt eller andet, så vi kan se, at vedkommende handler på dine vegne. Dog ikke, hvis du vælger at lade dig repræsentere af en advokat, revisor eller din faglige organisation.

•Vi udbetaler ydelser med forbehold for tilbagebetaling - selv om vi får oplysninger, der sår tvivl om din ret til ydelser, skal vi blive ved med at udbetale ydelser til dig, indtil vi kan træffe en afgørelse i sagen. Viser det sig, at du ikke har ret til ydelserne alligevel, skal du betale ydelserne tilbage til os. Der løber renter på tilbagebetalingsbeløbet.       

Samtykke

Hvis vi helt undtagelsesvist vil indhente eller videregive oplysninger, hvor der ikke er et helt klart grundlag for det i lov om arbejdsløshedsforsikring, vil vi bede dig om et skriftligt samtykke. Af den erklæring, du skal underskrive, vil det fremgå præcist, hvad der er baggrunden for, at vi vil indhente eller videregive af oplysningerne. Et samtykke er helt frivilligt, og siger du nej til at give det, hverken indhenter eller videregiver vi disse oplysninger.

Automatiske afgørelser

Lærernes a-kasse bruger automatiske afgørelser i en række tilfælde. Det betyder bl.a., at vores IT-system automatisk vurderer og godkender ansøgninger, når det er muligt. Det kan også være andre sager, hvor vi har vurderet, at den automatiske sagsbehandling giver den samme grad af sikkerhed som manuel behandling, og hvor det letter administrationen til gavn for medlemmerne.

Alle komplekse sager og afslag bliver behandlet manuelt.

Du kan altid kontakte os og få en forsikringskonsulent til at gennemgå sagen.

Opdatering af persondatapolitik

Når lovgivningen ændres, eller udviklingen af elektronisk databehandling gør det nødvendigt, vil Lærernes a-kasse løbende opdatere persondatapolitikken. Hvis der sker større ændringer, vil vi informere om det i et nyhedsbrev eller i en nyhed på LAKA.dk.

Du har ret til at klage

Du har mulighed for at klage over Lærernes a-kasses behandling af dine oplysninger og data. Klagen sendes til Lærernes a-kasse via DMS.

Hvis vi ikke sammen kan løse problemet – eller vi træffer en afgørelse, som du ikke er enig i – kan du klage til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk.

Du kan få mere at vide om persondatalovgivningen og EU’s persondataforordning på www.datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du også velkommen til at kontakte Lærernes a-kasses juridiske konsulent, Anja Ritz-Andersen eller IT-chef, Axel Pedersen.

Cookies

På LAKA.dk bruger vi cookies til at:

•forbedre din oplevelse på websitet

•få et websitet, der fungerer optimalt

•støtte markedsføringen af vores services

Du kan læse mere i vores cookiepolitik, og du kan altid ændre i dine præferencer ved at vælge indstillinger for cookies.