Vedtægter

I vores vedtægter kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af Lærernes a-kasse og om vores delegerede, bestyrelse mv.

Afsnit 1: Formål og hjemsted

§ 1. Lærernes a-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til kasserne, herunder skal Lærernes a-kasse medvirke til at medlemmerne kommer i beskæftigelse.

Stk. 2. Lærernes a-kasse har hjemsted i København

Afsnit 2: Statsanerkendelse


§ 2. Lærernes a-kasse har anerkendelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende betegnet som loven).

Stk. 2. Lærernes a-kasse er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere, jf. § 32, stk. 1, nr. 1, litra a, i loven.

Stk. 3. Til anerkendelsen er knyttet de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter lovens § 79.

Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de forpligtelser, der foreskrives i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn.

Stk. 5. Tilsynet forestås af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (i det følgende forkortet til STAR) jf. lovens §§ 88–90.

§ 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7.

Stk. 2. Bortfalder Lærernes a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af Lærernes a-kasses formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af STAR.

Afsnit 3: Medlemsretten


§ 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis pågældende opfylder lovens almindelige betingelser for optagelse og har tilknytning til Lærernes a-kasses faglige område, jf. stk. 2 og 2a.

Stk. 2. Lærernes a-kasses faglige område omfatter personer der kan optages i de organisationer som er anført i Bilag 1. Det faglige område omfatter derudover personer der i øvrigt har tilknytning til det faglige område, jf. stk. 2a.

Stk. 2a. Med tilknytning jf. stk. 1 og 2, forstås at personen er eller har været beskæftiget inden for Lærernes a-kasses faglige område.Er uddannet eller studerer inden for Lærernes a-kasses faglige område.

Stk. 3. Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fuldtidsforsikrede, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens § 41. De med (x) mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. lovens § 66.

Stk. 4. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens § 2, Stk. 2, skal godkendes af Lærernes a-kasses øverste myndighed. Andre ændringer af Lærernes a-kasses fagligt afgrænsede område, jf. stk. 2, kan besluttes af bestyrelsen. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af STAR.

§ 5. Optagelse i Lærernes a-kasse er ikke gyldig, før Lærernes a-kasse har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt.

Stk. 2. Ved optagelsen i Lærernes a-kasse skal medlemmet gøres bekendt med Lærernes a-kasses vedtægter enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægterne er tilgængelige på a-kassens hjemmeside.

§ 6. Medlemskabet ophører senest ved udgangen af den måned, hvori medlemmet når folkepensionsalderen, medmindre medlemmet ønsker at fortsætte medlemskabet efter lovens regler om seniormedlemskab.

§ 7. Udmeldelse af Lærernes a-kasse kan kun ske ved skriftlig meddelelse til Lærernes a-kasse med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsesdatoen, jf. dog stk. 2–4.

Stk. 2 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension eller seniorpension, jf. lov om social pension. Udmeldelse sker tidligst med virkning fra den dato, hvor Lærernes a-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse.

Stk. 3 Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, er visiteret til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse sker tidligst med virkning fra den dato, hvor Lærernes a-kasse har modtaget den skriftlige meddelelse, eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. Lærernes a-kasse skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse.

Stk. 4. Ved overflytning til anden arbejdsløshedskasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til Lærernes a-kasse til over- flytningsdagen.

Stk. 5. Fristen i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der er optaget i en a-kasse som følge af § 53, stk. 25, 1. og 2. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., melder sig ud af a-kassen i den måned, hvor arbejdsfordelingsperioden udløber. Udmeldelsen sker med virkning fra udgangen af den måned, hvori arbejdsfordelingsordningen udløber.

Afsnit 4: Medlemmernes rettigheder

Ret til dagpenge mv.

§ 8. Lærernes a-kasse udbetaler dagpenge m.v. efter de gældende regler herom.

§ 9. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets NemKonto eller specifik konto, jf. bekendtgørelse om NemKontoordningen i et pengeinstitut.

Stk. 2. Lærernes a-kasse stiller en specifikation digitalt til rådighed, fx via "Min A-kasse side" på Lærernes a-kasses hjemmeside. Specifikation skal indeholde oplysninger om det udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse samt udbetalt nettobeløb.

Andre rettigheder
§ 10. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge som delegeret, til bestyrelsen og revisionen i Lærernes a-kasse.

Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i Lærernes a-kasses medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog § 16, stk. 2.

Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det Lærernes a-kasses pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer.

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med Lærernes a-kasses regnskab.

Afsnit 5: Medlemmernes pligter

Pligt til at betale medlemsbidrag
§ 11. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og i Lærernes a-kasse.

Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag kvartalsvis forud.

§ 12. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring gives efter de gældende regler.

Andre pligter

§ 13. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til Lærernes a-kasse, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love.

Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på Lærernes a-kasses kontorer og ved Lærernes a-kasses møder, herunder generalforsamlinger og delegeretmøder. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen og til at rette sig efter Lærernes a-kasses påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens § 16.

§ 14. Et medlem har pligt til at oplyse Lærernes a-kasse om ændring af bopæl.

Stk. 2. Medlemmer, der anmoder om eller modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra Lærernes a-kasse, har pligt til at give Lærernes a-kasse oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af deres ret til de nævnte ydelser.

Stk. 3. Medlemmer, der modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra Lærernes a-kasse, skal give Lærernes a-kasse oplysninger om al indtægt og arbejde – lønnet som ulønnet – uanset hvor den/det stammer fra.

Stk. 4. Overtrædelse af stk. 3–4 medfører anvendelse af vedtægtens § 16, stk.1.

Afsnit 6: Forskellige bestemmelser


§ 15. Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via Lærernes a-kasse, der endvidere skaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af STAR.

§ 16. Forseelser over for Lærernes a-kasse kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler.

Stk. 2. Overtrædelse af de i § 13, stk. 2 nævnte ordensforskrifter kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser.

Afsnit 7: A-kassens administration

§ 17. Lærernes a-kasse er en central kasse, der er organiseret i tre sektioner, svarende til området for Danmarks Lærerforening (sektion I), Frie Skolers Lærerforening (sektion II) og Uddannelsesforbundet (sektion III), under en fælles ledelse, der benævnes bestyrelsen, jf. under § 24.

Stk. 2. Oprettelse af sektioner sker med bestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde. Træffer bestyrelsen beslutning om udvidelse af det faglige område, jf. § 4, stk. 4, 2. pkt. oprettes der nye sektioner for medlemmer under det faglige overenskomstområde. Nye sektioner tillægges samme status efter vedtægten som de nuværende sektioner II–III, og bestyrelsen udskriver valg til delegerede i nye sektioner. På det nærmest efterfølgende delegeretmøde træffes bestemmelse om eventuelle ændringer i § 23. Samtidig udfærdiges bilag til vedtægten med forteg­nelse over den del af arbejdsmarkedet, der vedrører løn- og arbejdsforhold, som overenskomstmæssigt forhandles under den nye sektions faglige område.

Stk. 3. Valg i nye sektioner iværksættes af ­bestyrelsen ekstraordinært ved udskrivning af valg snarest muligt efter, at organisationsområdet af Arbejdsskadestyrelsen er godkendt og optaget i bilag til vedtægten. Valgbare som delegerede er alle personer, som op til valget har fået generelt eller personligt tilsagn om optagelse i Lærernes a-kasse. Valget gælder for perioden fra til­sagn om optagelse i Lærernes a-kasse frem til og med næste ordinære valg i sektionen. Valget følger reglerne i §§ 18–22. Valgbare til delegerede for sektionen er kommende medlemmer af en ny sektion, der skriftligt har tilkendegivet at ville lade sig overflytte til Lærernes a-kasse fra tidspunktet for første optagelsesmulighed i Lærernes a-kasse.

Stk. 4. En sektion udgøres af det antal medlemmer, der er optaget i Lærernes a-kasse med baggrund i hver af de i stk. 1 nævnte organisationer.

Stk. 5. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af en sektion skal meddelelse omgående tilsendes STAR og det centrale register for arbejdsmarkedsstatistik (CRAM).

§ 18. Sektion I opdeles i kommunekredse jf. bilag 2. Kommunekredsens antal dele­gerede fastsættes efter § 23.Stk. 2. Sektion II og III vælger et antal delegerede svarende til sektionens delege­rede efter § 23.

Stk. 3. Ud over de delegerede efter § 23 har hver kommunekreds (sektion I), sek­tion II og III to suppleanter, der kan tiltræde som delegerede i tilfælde af mandat­ledighed i valgperioden.

Stk. 4. De delegerede og suppleanterne i sektion I (kommunekredse), II og III vælges for 4 år ad gangen (næste gang 2023). De delegerede tiltræder den 4 årige valgperiode pr. 1. januar efterfølgende år (første gang 1. januar 2024). De delegerede og suppleanter i sektion I (kommunekredse), II og III valgt i 2019, der er tiltrådt den 1. januar 2020, får forlænget valgperioden med 2 år, således at førstkommende ordinære valg til delegerede og suppleanter udskrives i 2023.

Stk. 5. Oprettes der nye sektioner i valgperioden, tildeler bestyrelsen et medlem af en ny sektion observatørstatus i bestyrelsen frem til førstkom­mende delegeretmøde.

§ 19. Kommunekredsenes/sektionernes udgifter afholdes efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

Opstilling af kandidater

§ 20. bestyrelsen indkalder senest 15. september i valgåret efter §18 stk. 4 (næste gang 2023) via de respektive fag­blade og/eller via Lærernes a-kasses hjemmeside forslag til kandidater til delegerede for sek­tion I (kommunekredse), sektion II og III. Kommunekredsens/sektionens delege­rede bistår bestyrelsen ved opstilling af kandidater og valg af delegerede. Det nærmere omfang af medvirken ved opstilling af delegerede og afholdelse af delegeretvalg fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Kandidater til delegerede, samt suppleanter i kommunekredsene i sektion I, kan opstilles af den organisation, der er grundlag for kommunekredsen eller af 50 medlemmer fra kommunekredsen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Kandidater til delegerede og suppleanter fra kommunekredsene (sektion I) skal skriftligt anmeldes til bestyrelsen senest 15. oktober. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på Lærernes a-kasses hjemmeside.

Stk. 3. Kandidater til delegerede og suppleanter for sektion II – III opstilles af or­ganisationen, der er grundlag for sektionen, eller af 50 medlemmer fra sektionen. Intet medlem kan være stiller for mere end én kandidat. Kandidater og supplean­ter fra sektion II og III skal skriftligt anmeldes til bestyrelsen senest 1. okto­ber. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på Lærernes a-kasses hjemmeside.

Stk. 4. Ved opstilling af kandidater til suppleanter angives en ønsket rækkefølge. I tilfælde af udskrivelse af valg indtræder suppleanterne dog efter deres stemmetal.

Valg

Stk. 5. Bestyrelsen udskriver valg efter vedtægterne i de kommunekredse, hvor der pr. 15. oktober måtte være opstillet flere kandidater end det antal delegerede og sup­pleanter, kommunekredsen kan vælge. Tilsvarende afholdes valg i sektion II eller III, hvor der måtte være opstillet flere kandidater end det antal delegerede og sup­pleanter, den enkelte sektion kan vælge.Svarer det opstillede antal kandidater til kommunekredsens (sektion I) eller en sektions tildelte mandater, er de valgt.

Sektion  I

§ 21. Overstiger antallet af opstillede kandidater kommunekredsens delegerede og suppleanter, afholder kommunekredsen i november og efter indkaldelse af bestyrelsen et valgmøde i kommunekredsen.

Stk. 2. På valgmødet vælges delegerede, som senest den 15. oktober har meddelt bestyrelsen deres kandidatur. Tilsvarende gælder valg af 2 suppleanter. De opstillede kandidater offentliggøres umiddelbart efter udløbet af fristen på Lærernes a-kasses hjemmeside. De nyvalgte delegerede tiltræder pr. 1. januar i det førstkom­mende (første gang 2024).  Valget gælder for 4 år ad gangen jf. § 18, stk. 4 og § 23, stk. 2.

Stk. 3. Indkaldelse til valgmøde bekendtgøres på Lærernes a-kasses hjemmeside med mindst fire ugers varsel. Herudover bekendtgøres indkaldelse i de relevante fagblade.

Stk. 4. Alle personvalg foregår ved skriftlig afstemning. Der kan afgives én stemme på hver kandidat, dog maximalt svarende til det antal mandater, kommunekredsen har fået tildelt.

Sektion II – III 

§ 22. Overstiger antallet af opstillede kandidater i sektion II og eller III pr. 1. oktober det mulige antal delegerede og suppleanter, udskriver bestyrelsen valg efter vedtægterne. Udskrivning af valg til delegerede og suppleanter for sektion II–III bekendtgøres i de respektive fagblade og/eller via a-kassens hjemmeside med mindst fire ugers varsel. Dele­gerede samt suppleanter for sektion II–III vælges blandt sektionens medlemmer.

Stk. 2. Der kan afgives én stemme på hver kandidat, dog maximalt svarende til det antal mandater, sektionen har fået tildelt. Den skriftlige afstemning slutter 30. november.

Delegeretmøde

§ 23. I valgåret efter § 18, stk. 4 vælges 70 delegerede til a-kassens delegeretmøde.

Fordelingstallet fremkommer ved at dividere Lærernes a-kasses medlemstal pr. 1. september med 70. Resultatet afrundes til nærmeste hele tal. Tildeling af mandater for sektioner sker ved at dividere medlemstallet i hver af sektion I–III pr. 1. september med forde­lingstallet.

Stk. 2. De delegerede og deres suppleanter vælges for 4 år jf. § 18., stk. 4.

Stk. 3. Bestyrelsen drager omsorg for, at medlemmer, der er optagelsesberettigede, men ikke er medlemmer af Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening eller Uddannelsesforbundet, får lejlighed til at stemme og mod­tage valg, jf. § 10.

Stk. 4. Oprettes nye sektioner i valgperioden, udvides antallet af delegerede på først kommende ordinære delegeretmøde med et antal delegerede beregnet på baggrund af Lærernes a-kasses samlede medlemstal efter oprettelsen af sektionen. An­tallet af delegerede vil i den situation på førstkommende delegeretmøde kunne overstige 70 delegerede, idet der ikke afholdes ekstraordinært delegeretvalg i bestående sektioner.

§ 24. Bestyrelsen består af 1 formand, 4 medlemmer fra sektion I og 2 medlemmer fra henholdsvis sektion II og III, som vælges på det ordinære delege­retmøde, der endvidere vælger et tilsvarende antal suppleanter for den enkelte sektion (bortset fra formanden) med angivelse af den rækkefølge, hvori de i givet fald indtræder i bestyrelsen. Valgbare er alene medlemmer af Lærernes a-kasse.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger inden for sin midte en 1. og 2. næstformand. Hvis formanden fratræder inden for en valgperiode, vælger bestyrelsen, hvorvidt der skal indkaldes til et ekstraordinært delegeretmøde med henblik på valg af ny formand, eller næstformanden i valgte rækkefølge skal indtræde som formand indtil næste ordinære delegeretmøde

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den samles så ofte formanden finder det nødvendigt, når Lærernes a- kasses revisorer eller mindst tre af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk. 4. Bestyrelsen kan for det tilfælde, at det ikke måtte være muligt for nogen af de valgte suppleanter fra sektionen at indtræde i bestyrelsen, selv konstituere op til 4 nye bestyrelsesmedlemmer. Det kræver, at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer for den af formanden indstillede suppleringskandidat, således at bestyrelsen i den 4-årige funktionsperiode altid består af 9 medlemmer.

Der kan kun indstilles suppleringskandidater, som er medlem i den sektion, hvor der er forfald af alle valgte suppleanter, og posten varetages alene frem til næste ordinære delegeretmøde.

Stk. 5. Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt og varetager i øvrigt lærernes a-kasses ledelse under ansvar for delegeretmødet. alt i overnesstemmelse med loven og de af STAR givne anvisninger. 

§ 25. Lærernes a-kasses bestyrelse har det overordnede strategiske ansvar for a-kassens økonomi og administration.  

Stk. 2. Lærernes a-kasses daglige ledelse varetages af den administrerende direktør.

Stk. 3. Lærernes a-kasse tegnes af formanden og den administrerende direktør i forening eller af en eller flere af bestyrelsen bemyndigede personer.

§ 26. Hvert 4. år (næste gang 2024) afholdes i 1. kvartal efter
indkaldelse af bestyrelsen et ordinært delegeretmøde, som er kassens højeste indre myndighed jf. dog § 28.

Stk. 2. I særlige tilfælde, hvor forholdene kræver det, kan bestyrelsen ind­kalde til et ekstraordinært delegeretmøde.

Stk. 3. Bestyrelsen skal indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde, når 22 delegerede fremsætter motiveret begæring herom. Indkaldelse sker senest 4 uger efter, at begæringen foreligger.

Meddelelse om valg af delegerede for sektion II – sektion III gives på Lærernes a-kasses hjemmeside og om muligt i det relevante fagblad, samtidig med indkaldelse af forslag til kandidater og suppleanter.

§ 27. På delegeretmødet aflægges beretning om virksomhed og regnskab siden seneste delegeretmøde, og de indsendte forslag behandles. Indkaldelse til dele­geretmøde sker via Lærernes a-kasses hjemmeside samt om muligt i relevante fagblade senest tre måneder før delegeretmødets afholdelse med offentliggørelse af foreløbig dagsorden.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er selvskrevne deltagere, men de har ingen stemmeret ved godkendelse af beretning og regnskab. Andre medlemmer kan, uden tale- og stemmeret efter bestyrelsens beslutning, overvære delegeretmødet eller dele deraf.

Stk. 3. De delegerede kan stille forslag, der sendes til bestyrelsen se­nest 1 måned før delegeretmødet afholdes. Forslagene sendes til kommunekredsene/ sektion II – III senest 14 dage før delegeretmødet.

Stk. 4. Alene delegeretmødet, jf. dog § 28, kan vedtage ændringer i nærværende vedtægt, alt under forbehold af STAR's godkendelse.

Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 3 ved­rørende anerkendelsens bortfald.

Stk. 6. Delegeretmødet fastsætter driftstilskuddet til kommunekredsene/sek­tion II–III.

Stk. 7. Efter § 24 vælger Lærernes a-kasses delegeretmøde en bestyrelse bestående af 1 formand og 8 almindelige medlemmer for en 4-årig periode. Herudover væl­ges suppleanter. Delegeret forsamlingen vælger særskilt formand.

Stk. 8. Valget finder sted på det ordinære delegeretmøde i bestyrelsens valgperiode.

Stk. 9. Kandidater til formandsvalg og valg af almindelige bestyrelsesmed­lemmer opstilles af bestyrelsen. Kandidater kan desuden for hver sektion opstilles af delegeretmødet.

Stk. 10. På det ordinære delegeretmøde vælges 3 revisorer til at revidere Lærernes a- kas­ses regnskab. Af revisorerne skal mindst den ene være autoriseret i henhold til lovgivningen herom. Endvidere vælges 4 revisorsuppleanter. Delegeretmødet fastsætter selv, i hvilken rækkefølge revisorsuppleanterne tiltræder i tilfælde af forfald.

Stk. 11. Samtlige valg jf. § 24 gælder fra delegeretmødets afslutning til næste valg. Nærmere regler for valgene fastsættes af bestyrelsen.

§ 28. Mellem delegeretmøderne kan bestyrelsen eller 22 delegerede lade foretage almindelig afstemning (urafstemning) blandt Lærernes a-kasses medlemmer om vedtægtsændringer og andre spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse.

Stk. 2. De nærmere regler vedrørende fremgangsmåden ved afholdelse af en så­dan afstemning fastsættes af bestyrelsen.

§ 28a. Lærernes a-kasses bestyrelse kan beslutte, at Lærernes a-kasse deltager som anden aktør i den aktive beskæftigelsesindsats. Hvis der træffes beslutning om del­tagelse som anden aktør, er det alene den samlede Lærernes a-kasse, der er ansvarlig for opgaverne som anden aktør. Lærernes a-kasse skal ved deltagelse som anden aktør følge reglerne i bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers økonomi og regnskabsvæsen.

Afsnit 8: Regnskab og revision

§ 29. Lærernes a-kasses regnskabsvæsen, der omfatter hele a-kassen, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af STAR, og således, at Lærernes a-kasse kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger.

Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for Lærernes a-kasses virk­somhed, således at den kan danne grundlag for udarbejdelse af Lærernes a-kasses årsregnskab.

Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder Lærernes a-kasse et årsregnskab efter de retningslinjer, der er givet af STAR. Årsregnska­bet godkendes og underskrives af bestyrelsen. Det underskrives tillige af de på delegeretmødet valgte revisorer.

Stk. 4. For at Lærernes a-kasse kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørig underskrevet stand sendes til STAR inden for den frist, som er fastsat i loven.

§ 30. Læreres a-kasses indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af Lærernes a-kasses formål, jf. § 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre.

Stk. 2. Lærernes a-kasses midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal an­bringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde.

Stk. 3. Oversigt over Lærernes a-kasses tegningsberettigede skal sendes til STAR.

Stk. 4. Bestyrelsen står inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktio­ner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af STAR og Undervisningsministeriet.

§ 31. De revisorer, der er valgt af Lærernes a-kasses øverste myndighed, reviderer Lærernes a-kas­ses årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser.

Stk. 2. Mindst én af Lærernes a- kasses revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om even­tuelle regioner har valgt anden revisor.

Stk. 3. Bestyrelsen, de valgte revisorer og STAR har til enhver tid ret til at undersøge regnskaberne og kassebeholdningen, samt til at kontrollere regnskabsføringen såvel i eventuelle regioner som i hovedkassen.

Afsnit 9: Vedtægtens ikrafttrædende m.v.

§32. Nærværende vedtægt er revideret af bestyrelsen for Lærernes a-kasse ved bestyrelsesmødet den 9. marts 2021 og træder i kraft fra samme dato. Samtidig ophæves vedtægt af 20. november 2020.

Stk. 2. Lærernes a-kasse sørger for, ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. § 5, stk.2. Alle medlemmer orienteres om at vedtægten er tilgængelig på Lærernes a- kasses hjemmeside.

Stk. 3. Lærernes a-kasses vedtægt skal være i overensstemmelse med den af beskæftigelsesministeren godkendte standardvedtægt for anerkendte arbejdsløsheds­kasser og skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Stk. 4. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af Lærernes a- kasse, skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 5. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for Lærernes a-kasses ved­tægt. Lærernes a-kasses bestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der er nødvendi­ge for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. stk. 4.

Stk. 6. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Bilag 1


Lærernes a-kasse optager efter vedtægtens § 4 stk. 2 medlemmer som fuldtids- eller deltidsforsikrede, der kan optages i de organisationer, som er anført i dette bilag. Lærernes a-kasses faglige område omfatter personer der er omfattet af Lærernes Centralorganisations overens­komst på Danmarks Lærerforenings (DLF), Frie Skolers Lærerforenings (FSL) og Uddannelsesforbundets organisationsområder eller kan optages som medlemmer af disse foreninger/forbund.

Det faglige område omfatter derudover personer der i øvrigt har tilknytning til det faglige område, jf. vedtægtens stk. 2a.

Der kan optages dimittender på dimittendvilkår, hvis de opfylder lovens bestemmelser herom fra de følgende områder: Læreruddannelsen, Meritlæreruddannelsen, Den Frie Lærerskole, bachelor og kandidatuddannelser indenfor det lærerfaglige område på danske universiteter, Ernæring og sundheds-, Tekstilformidler-, Psykomotorik- , Bevægelsespædagog- og Eurytmiuddannelsen samt andre uddannelser, som giver adgang til beskæftigelse inden for DLF´s, FSL´s og Uddannelsesforbundets faglige område.

Lærernes a-kasse optager derudover følgende medlemmer med relation til DLF:

• Personer, som kan optages i Lærerstuderendes Landskreds

• Andet personale med stillingsbetegnelse, som er opnået i kraft af en af ovenstå­ende uddannelser.

• Personale, for hvem DLF er forhandlingsberettiget/forhandler om individuelle løn- og ansættelsesforhold.

• Lærere og ledere, der beskæftiges ved skoler for de grundlæggende social- og sund­hedsuddannelser, og som ikke er omfattet af andre organisationers forhandlingsret.

• Ernærings- og husholdningsøkonomer/professionsbachelorer i ernæring og sund­hed, der ansættes inden for det private område.

Lærernes a-kasse optager også følgende medlemmer, hvor løn- og arbejdsforhold

forhandles af Uddannelsesforbundet:

• Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere, som er ansat i henhold til organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne.

• Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved folkeoplysningen og anden tilsvarende voksenuddannelse.

• Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved privat undervisning, der ikke foregår i henhold til lovgivning.

• Lærere, vejledere og øvrige pædagogiske medarbejdere inden for det kommu­nale beskæftigelsesområde.

• Medarbejdere, håndarbejdslærere, bachelorer inden for tekstil og formidling m.fl. ved kommunale dagcentre og aktivitetscentre.

• Lærere, vejledere og andre pædagogiske medarbejdere ved undervisnings og beskæftigelsesprojekter m.v., der er udliciteret til private aktører, eller som ud­bydes af private aktører i konkurrence med de ovenfor nævnte ungdoms- og vok­senuddannelser samt vejledningstilbud.

• Ledere ved aftenskoler, anden folkeoplysning, kommunale beskæftigelsespro­jekter og private aktører.

• Samt følgende grupper som Uddannelsesforbundet i kraft af baggrund og an­sættelse forhandler løn og arbejdsvilkår for:

• Fagkonsulenter i ministerier (bortset fra kombinationsstillinger).

• Konsulenter ansat i kommuner inden for skoler og uddannelse, job og beskæftig else, folkeoplysning, kultur og fritid.

• Konsulenter ansat i oplysningsforbund og lign., idrætsorganisationer, fagfor­bund (uddannelsesafdelinger), faglige udvalg og lign., samt skoleforeninger.

Lærernes a-kasse optager også studerende fra den Fri Lærerskole i Ollerup og medlemmer, hvor løn- og arbejdsforhold I øvrigt forhandles af Frie Skolers Læ­rerforening:

• Andet personale, for hvem Frie Skolers Lærerforening er forhandlingsberetti­get/forhandler individuelle løn- og ansættelsesforhold.

Bilag 2

Kommunekreds 1 

København

Frederiksberg

Tårnby og Dragør

Gentofte

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

Rudersdal

Bornholm


Kommunekreds 2

Vallensbæk

Glostrup

Hvidovre

Brøndby

Høje-Taastrup

Rødovre

Ishøj

Ballerup

Herlev

Albertslund

 

Kommunekreds 3 

Furesø

Hillerød

Hørsholm

Allerød

Egedal

Gribskov

Helsingør

Fredensborg

Frederikssund

Frederiksværk-Hundested

 

Kommunekreds 4

Roskilde

Lejre

Greve

Køge og Stevns

Solrød

Odsherred

Holbæk

Kalundborg

 

Kommunekreds 5

Sorø og Ringsted

Slagelse

Faxe og Vordingborg

Næstved

Lolland

Guldborgsund

 

Kommunekreds 6

Kerteminde, Nyborg

og Faaborg-Midtfyn

Odense

Bogense

Assens

Svendborg, Ærø og

Langeland

Middelfart

 

Kommunekreds 7

Sønderborg

Aabenraa

Haderslev

Tønder

Kolding

Sydslesvig

 

Kommunekreds 8

Esbjerg

Varde

Vejen

Billund

Fredericia

Vejle

Fredericia

Vejle

 

Kommunekreds 9 

Horsens

Hedensted

Randers

Odder og Skanderborg

Silkeborg

Århus og Samsø

Norddjurs og Syddjurs

Favrskov

Kommunekreds 10

Herning

Ikast-Brande

Ringkøbing-Skjern

Holstebro

Lemvig og Struer

Viborg

Skive 

 

Kommunekreds 11

Thisted og Morsø

Jammerbugt

Brønderslev-Dronninglund

Mariagerfjord

Rebild og Vesthimmerland

Aalborg

Frederikshavn, Hjørring og Læsø